Avís Legal

RESPONSABLE DEL LLOC WEB

En compliment amb el deure d'informació recollit en article 10 de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic, les dades aquí consignades corresponen a l'entitat titular d'aquesta web https: //www.cafecostadoro.com/ca/
Titular: CAFFE COSTADORO BARCELONA
Domicili social: 08907 - L'Hospitalet de Llobregat, c / Passatge Can Politic 17, 7è 2a.
Correu electrònic: info@costadoro.com.es

CONDICIONS GENERALS D'UTILITZACIÓ

1. LIMITACIONS D'ÚS.
L'accés a aquest lloc web té caràcter gratuït i la seva visualització no requereix prèvia subscripció o registre algun. Els usuaris hauran d'utilitzar la informació continguda en aquest lloc web en compliment de la legislació aplicable en cada cas, respectant els drets de propietat intel·lectual de CAFFE COSTADORO BARCELONA o tercers.
L'usuari no realitzarà a través dels serveis que posa a la seva disposició CAFFE COSTADORO BARCELONA cap acció que causi dany o alteracions en els continguts, ni obstaculitzarà el bon funcionament del lloc web. No causarà problemes tècnics de cap índole, transferint elements susceptibles de portar virus informàtics o de danyar, interferir o interceptar total o parcialment la present web.
En cap cas CAFFE COSTADORO BARCELONA serà responsable de l'ús inadequat d'aquest lloc web o dels seus continguts, o de les conseqüències que aquest ús pugui originar.

2. LIMITACIÓ DE RESPONSABILITAT.
CAFFE COSTADORO BARCELONA no garanteix que les seves pàgines es trobin operatives, ni que els seus continguts siguin complets, exactes o fiables en tot moment. CAFFE COSTADORO BARCELONA es reserva el dret a modificar en qualsevol moment, sense previ avís, els continguts d'aquest lloc web i les Condicions Generals d'Accés.
En cas d'efectuar operacions de manteniment, reparació, actualització o millora dels serveis, CAFFE COSTADORO BARCELONA té el dret a suspendre temporalment i sense necessitat de preavís l'accés al present lloc web, així com a reservar-se el dret de prestació o cancel·lació dels serveis, sense perjudici de la qual cosa procurarà posar-ho en coneixement dels usuaris, sempre que les circumstàncies li ho permetin.
D'aquesta manera, s'exclou qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que puguin derivar-se de la falta de disponibilitat o de continuïtat del funcionament del lloc i dels seus serveis i la utilitat que els usuaris haguessin pogut atribuir al present lloc web.

3. PROPIETAT INTEL·LECTUAL.
La totalitat d'aquest lloc web i les parts que el componen es troben protegides per les lleis espanyoles i internacionals sobre propietat Intel·lectual i Industrial.
Els drets de propietat intel·lectual sobre els continguts d'aquest lloc web pertanyen a CAFFE COSTADORO BARCELONA, excepte aquells d'empreses amb les que hagi signat el corresponent contracte per a la provisió de continguts i estan protegits per les normes nacionals i internacionals de propietat intel·lectual i industrial.

L'exercici dels drets de reproducció, distribució, comunicació pública i transformació dels continguts és exclusiu de CAFFE COSTADORO BARCELONA, sense perjudici de l'exercici per part de tercers del dret a cita.

L'usuari que accedeixi a aquest web no pot copiar, modificar, distribuir, transmetre, reproduir, publicar, cedir, vendre els elements anteriorment esmentats o crear nous productes o serveis derivats de la informació obtinguda sense citar expressament la seva procedència.

Únicament queda autoritzada la visualització i càrrega per a l'ús personal i no comercial de l'usuari, sense que pugui fer-ho extensiu a terceres persones o entitats. Queda expressament prohibida l'alteració del contingut o estructura d'aquest lloc web per part de l'usuari sense el permís exprés i per escrit de CAFFE COSTADORO BARCELONA Qualsevol utilització d'aquest lloc web o dels seus continguts contrària a la normativa vigent podrà ser perseguida.

4. ENLLAÇOS HIPERTEXTUALS.
Cap tercer podrà establir relació de framing entre les seves pàgines web i el present lloc web. En relació amb els enllaços inclosos en el present lloc web dirigits a altres llocs no gestionats per CAFFE COSTADORO BARCELONA, aquesta empresa manifesta que no exerceix cap control sobre aquests llocs, ni és responsable del contingut dels mateixos.
Els vincles que aquest lloc web pugui contenir s'ofereixen, únicament, a manera de referències informatives, sense cap tipus de valoració sobre els continguts, propietaris, serveis o productes oferts des dels mateixos.

5. ALTRES CONDICIONS
Les presents Condicions Generals d'Utilització i totes les relacions que s'estableixin entre l'usuari i CAFFE COSTADORO BARCELONA es regiran per la legislació espanyola.
La utilització del lloc web implica l'acceptació de les anteriors Condicions Generals d'Utilització.

6. LEGISLACIÓ I JURISDICCIÓ APLICABLE.
El present Avís Legal es regeix per la normativa espanyola vigent que li és d'aplicación.Para la resolució de les controvèrsies que es puguin derivar com a conseqüència del que disposen les presents disposicions i sobre la seva interpretació, aplicació i compliment. L'usuari, en virtut de l'acceptació de les condicions recollides en aquest Avís legal, renuncia expressament a qualsevol altre fur que pogués corresponderle.En qualsevol cas, dins de la jurisdicció espanyola, si la legislació permetés sotmetre a un fur en concret, l'usuari renuncia expressament al fur que pogués correspondre-i se sotmet voluntàriament a la jurisdicció dels Jutjats de Barcelona.

Política de privacitat

A. POLÍTICA DE PRIVACIDAD

Política de privacidad y protección de datos.
Reglamento General de Protección de Datos (RGDP) - Mayo de 2018.

Le informamos que los datos personales de nuestros clientes serán tratados de conformidad con los principios de transparencia, limitación de la finalidad, minimización de datos, exactitud, integridad y confidencialidad, así como respetando el resto de obligaciones y garantías establecidas en el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016 relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos.

La confidencialidad y la seguridad son valores primordiales de CAFFE COSTADORO BARCELONA, S.L., en consecuencia, asumimos el compromiso de garantizar la privacidad del Usuario en todo momento y de no recabar información innecesaria. A continuación, le proporcionamos toda la información necesaria sobre nuestra Política de Privacidad en relación con los datos personales que recabamos, explicándole:

 • Quién es el responsable del tratamiento de sus datos.
 • Para qué finalidades recabamos los datos que le solicitamos.
 • Cuál es la legitimación para su tratamiento.
 • Durante cuánto tiempo los conservamos.
 • A qué destinatarios se comunican sus datos.
 • Cuáles son sus derechos.
 • RESPONSABLE: ver datos en el encabezamiento.

1. FINALIDADES, LEGITIMACIÓN Y CONSERVACIÓN de los tratamientos de los datos enviados a través de info@cafecostadoro.com

Formulario de Contacto.

Finalidad: Facilitarle un medio para que pueda ponerse en contacto con nosotros y contestar a sus solicitudes de información, así como enviarle comunicaciones de nuestros productos, servicios y actividades, inclusive por medios electrónicos (correo electrónico, SMS, whatsApp), si marca la casilla de aceptación.

Legitimación: El consentimiento del usuario al solicitarnos información a través de nuestro formulario de contactos y al marcar la casilla de aceptación de envío de información.

Conservación: Una vez resuelta su solicitud por medio de nuestro formulario o contestada por correo electrónico, si no ha generado un nuevo tratamiento, y en caso de haber aceptado recibir envíos comerciales, hasta que solicite la baja de los mismos.

Envío de correos electrónicos.

Finalidad: Contestar a sus solicitudes de información, atender sus peticiones y responder sus consultas o dudas. En caso de recibir su Currículum Vitae, sus datos personales y curriculares podrán formar parte de nuestras bases de datos para participar en nuestros procesos de selección presentes y futuros.

Legitimación: El consentimiento del usuario al solicitarnos información a través de la dirección de correo electrónico o enviarnos sus datos y CV para participar en nuestros procesos de selección.

Conservación: Una vez resulta contestada su petición por correo electrónico, si no ha generado un nuevo tratamiento. En el caso de recibir su CV, sus datos podrán ser conservados durante un año máximo para futuros procesos de selección.

Obligación de facilitarnos sus datos personales y consecuencias de no hacerlo.

El suministro de datos personales requiere una edad mínima de 14 años, o en su caso, disponer de capacidad jurídica suficiente para contratar.

Los datos personales solicitados son necesarios para gestionar sus solicitudes, darle de alta como usuario y/o prestarle los servicios que pueda contratar, por lo que, si no nos los facilita, no podremos atenderle correctamente ni prestarle el servicio que ha solicitado.

En todo caso, nos reservamos el derecho de decidir sobre la incorporación o no de sus datos personales y demás información a nuestras bases de datos.

2. DESTINATARIOS DE SUS DATOS.
Sus datos son confidenciales y no se cederán a terceros, salvo que exista obligación legal.

3. DERECHOS EN RELACIÓN CON SUS DATOS PERSONALES.
Cualquier persona puede retirar su consentimiento en cualquier momento, cuando el mismo se haya otorgado para el tratamiento de sus datos. En ningún caso, la retirada de este consentimiento condiciona la ejecución del contrato de suscripción o las relaciones generadas con anterioridad.

Igualmente, puede ejercer los siguientes derechos:

- Solicitar el acceso a sus datos personales o su rectificación cuando sean inexactos.
- Solicitar su supresión cuando, entre otros motivos, los datos ya no sean necesarios para los fines para los que fueron recogidos.
- Solicitar la limitación de su tratamiento en determinadas circunstancias.
- Solicitar la oposición al tratamiento de sus datos por motivos relacionados con su situación particular.
- Solicitar la portabilidad de los datos en los casos previstos en la normativa.
- Otros derechos reconocidos en las normativas aplicables.
- Dónde y cómo solicitar sus Derechos: Mediante un escrito dirigido al responsable a su dirección postal o electrónica (indicadas en el apartado A), indicando la referencia “Datos Personales”, especificando el derecho que se quiere ejercer y respecto a qué datos personales.

En caso de divergencias con la empresa en relación con el tratamiento de sus datos, puede presentar una reclamación ante la Agencia de Protección de Datos (www.agpd.es).

4. SEGURIDAD DE SUS DATOS PERSONALES

Con el objetivo de salvaguardar la seguridad de sus datos personales, le informamos que hemos adoptado todas las medidas de índole técnica y organizativa necesarias para garantizar la seguridad de los datos personales suministrados de su alteración, pérdida y tratamientos o accesos no autorizados.

5. ACTUALIZACIÓN DE SUS DATOS

Es importante que para que podamos mantener sus datos personales actualizados, nos informe siempre que haya habido alguna modificación en ellos, en caso contrario, no respondemos de la veracidad de los mismos.

No nos hacemos responsables de la política de privacidad respecto a los datos personales que pueda facilitar a terceros por medio de los enlaces disponibles en nuestra página web.

La presente Política de Privacidad puede ser modificada para adaptarlas a los cambios que se produzca en nuestra web, así como modificaciones legislativas o jurisprudenciales sobre datos personales que vayan apareciendo, por lo que exige su lectura, cada vez que nos facilite sus datos a través de esta Web.

B. RESPONSABILIDADES

Al poner a disposición del usuario esta página Web queremos ofrecerle un servicio de calidad, utilizando la máxima diligencia en la prestación del mismo, así como en los medios tecnológicos utilizados. No obstante, no responderemos de la presencia de virus y otros elementos que de algún modo puedan dañar el sistema informático del usuario.

No garantizamos que la disponibilidad del servicio sea continua e ininterrumpida.

 • El USUARIO tiene prohibido cualquier tipo de acción sobre nuestro portal que origine una excesiva sobrecarga de funcionamiento a nuestros sistemas informáticos, así como la introducción de virus, o instalación de robots, o software que altere el normal funcionamiento de nuestra web, o en definitiva pueda causar daños a nuestros sistemas informáticos.
 • El USUARIO asume toda la responsabilidad derivada del uso de nuestra página web.
 • El USUARIO reconoce que ha entendido toda la información respecto a las condiciones de uso de nuestro portal, y reconoce que son suficientes para la exclusión del error en las mismas, y por lo tanto, las acepta integra y expresamente.

Nuestro sitio Web puede utilizar cookies, pequeños ficheros de datos que se generan en su ordenador para agilizar la navegación y garantizar la operatividad del site, así como para mejorar los contenidos de nuestro site y su experiencia como usuario. Usted tiene la posibilidad de eliminar e impedir la generación de cookies mediante la selección de la correspondiente opción en su programa de navegación. Sin embargo, tenga en cuenta que la desactivación de estos elementos puede impedir el buen funcionamiento del sitio web en algunos casos. Para más información consulte nuestra Política de cookies aquí

Venda i devolució

Condicions Generals de Contractació, venda i devolució.

Mitjançant aquest document s'estableixen les condicions generals de la relació contractual que té per objecte la compravenda dels productes oferts des de l'App Costadoro., I de la qual és propietària i titular CAFÈ COSTADORO BARCELONA, (en endavant, "CAFÈ COSTADORO BARCELONA") amb domicili social a la Passatge Can Polític, 17 08907 l'Hospitalet (Barcelona) i les persones físiques i / o jurídiques (en endavant, "CONTRACTANT") que manifestin la voluntat de contractar aquests serveis mitjançant la sol·licitud realitzada via Internet a través d' l'App Costadoro.

Les sol·licituds del CONTRACTANT constitueixen les condicions particulars a què van associades les presents condicions generals que el CONTRACTANT ha de necessàriament acceptar telemàticament amb caràcter previ a la compra del producte. Al CONTRACTANT se li exposen a través de l'App Costadoro les presents condicions, perquè les llegeixi, les imprimeixi, arxivi i accepti. Les presents condicions generals unides a la sol·licitud dels productes concrets realitzada pel CONTRACTANT impliquen la formalització del contracte de compravenda entre CAFÈ COSTADORO BARCELONA i el CONTRACTANT que afirma haver llegit, entès i acceptat les presents condicions. El CONTRACTANT sempre podrà consultar aquestes condicions generals a través de l'App Costadoro.

PRIMERA. LEGISLACIÓ APLICABLE.

Les presents Condicions Generals, estan subjectes al que disposa el Reial Decret Legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei General per la Defensa dels Consumidors i Usuaris i altres lleis complementàries, a la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal ia la Llei 34/2002 d'11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic.

SEGONA.- Objecte del contracte.

Per les presents Condicions Generals, CAFÈ COSTADORO BARCELONA es compromet a subministrar al CONTRACTANT els productes que aquest hagi sol·licitat a través de l'App Costadoro. a canvi d'un preu cert.
Mitjançant la compra dels productes disponibles a l'App de Costadoro el CONTRACTANT declara que:

Que és una persona major d'edat i amb capacitat per contractar.
Que ha llegit, comprès i que accepta les presents Condicions Generals de Contractació.

TERCERA. -ALTERACIÓ DE LES CONDICIONS GENERALS. CAFÈ COSTADORO BARCELONA es reserva el dret a modificar les presents Condicions Generals en qualsevol moment, sense necessitat de comunicar-ho prèviament al CONTRACTANT, que en qualsevol cas, és responsable de revisar-les com a requisit previ a la contractació de qualsevol servei disponible a través de l'App Costadoro .. en qualsevol cas, es consideraran com a vàlides i aplicables les Condicions Generals que estiguessin exposades a l'App Costadoro. en el moment que el CONTRACTANT compri els corresponents productes.

QUARTA.- DRETS I OBLIGACIONS DE CAFÈ COSTADORO BARCELONA.

4.1. Responsabilitat CAFÈ COSTADORO BARCELONA. En cap cas serà responsable en relació amb:

4.1.1. Els errors, retards en l'accés per part del CONTRACTANT a l'hora d'introduir les seves dades en el formulari de reserva o qualsevol anomalia que pugui sorgir quan aquestes incidències siguin degudes a problemes a la xarxa d'Internet, causes de cas fortuït o força major i qualsevol altra contingència imprevisible aliena a la bona fe de l'empresa. En tot cas, CAFÈ COSTADORO BARCELONA es compromet a solucionar els problemes que puguin sorgir i a oferir tot el suport necessari al CONTRACTANT per arribar a una solució ràpida i satisfactòria de la incidència.

4.1.2. Dels errors o danys produïts per un ús del servei ineficient i de mala fe per part del CONTRACTANT.

4.1.3. De la no operativitat o problemes en l'adreça de correu electrònic facilitada pel CONTRACTANT per a la tramesa de la confirmació de la comanda.

4.2 Exclusió del dret de desistiment:

D'acord amb el que estableix l'art. 103 D del Reial Decret Legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris i altres lleis complementàries, el dret de desistiment queda expressament exclòs en relació a aquells productes que puguin deteriorar-se o caducar amb rapidesa.

CINQUENA.- DRETS I OBLIGACIONS DEL CONTRACTANT.

5.1. Pagament.- El CONTRACTANT es compromet a abonar per avançat l'import pel producte efectivament sol·licitat en la quantia i forma següents:

5.1.1. Importe.- La remuneració pel producte efectivament sol·licitat pel CONTRACTANT, serà l'assenyalat en l'App Costadoro. i el que figuri en la sol·licitud concreta del CONTRACTANT en cada moment, sol·licituds que constituiran les condicions particulars de la comanda concreta. Els preus dels productes que apareixen a la App Costadoro. inclouen l'IVA, l'import del qual serà calculat en el moment de formalitzar la comanda, segons correspongui.

5.1.2. Formes de pagament.- El CONTRACTANT haurà d'abonar l'import corresponent a la seva comanda mitjançant:

Targeta de crèdit: introduint les seves dades en el TPV virtual existent a l'App Costadoro. Mitjançant l'acceptació d'aquest mitjà de pagament, el CONTRACTANT confirma estar autoritzat l'ús de la targeta utilitzada a aquest fi, sent el titular de la mateixa. Els pagaments amb targeta queden sotmesos al que estableix la Llei 16/2009, de 13 de novembre, de serveis de pagament, especialment a tot el relatiu a les ordres de pagament i a les condicions per a la seva revocació.
PayPal: per a això el CONTRACTANT manifesta tenir activa un compte amb aquest proveïdor de serveis de pagament, acceptant les condicions d'aquest servei.

SISENA.- RESPONSABILITAT.

6.1.- CAFÈ COSTADORO BARCELONA en cap cas serà responsable de:

6.1.1.- Les fallades i incidències que poguessin produir-se en les comunicacions, esborrat o transmissions incompletes de manera que no es garanteix que els serveis de l'App Costadoro estiguin constantment operatius.

6.1.2.- De la producció de qualsevol tipus de dany que el CONTRACTANT o tercers poguessin ocasionar en l'App Costadoro ..

6.2.- CAFÈ COSTADORO BARCELONA es reserva el dret a suspendre l'accés sense previ avís de forma discrecional i amb caràcter definitiu o temporal fins a l'assegurament de l'efectiva responsabilitat dels danys que poguessin produir-se.

Així mateix, CAFÈ COSTADORO BARCELONA col·laborarà i notificarà a l'autoritat competent aquestes incidències en el moment en què tingui coneixement fefaent que els danys ocasionats constitueixin qualsevol tipus d'activitat il·lícita.

SETENA.- DRETS D'AUTOR.

CAFÈ COSTADORO BARCELONA informa que els continguts propis, la programació i el disseny de l'App Costadoro. es troben plenament protegits pels drets d'autor, quedant expressament prohibida tota reproducció, comunicació, distribució i transformació dels referits elements protegits excepte consentiment exprés CAFÈ COSTADORO BARCELONA. CAFÈ COSTADORO BARCELONA pot establir links o hiperenllaços a articles o informacions de tercers citant sempre la font. El legítim titular dels drets d'autor d'aquestes informacions així incloses podrà sol·licitar en qualsevol moment l'eliminació de les referides referències.

VUITENA.- JURISDICCIÓ COMPETENT I LLEI APLICABLE.

Les presents condicions generals es regeixen per la legislació espanyola. Per determinar el lloc de celebració de la contractació a la qual se subjecten les presents Condicions Generals, s'estarà al que disposa l'article 29 de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic.

NOVENA NUL·LITAT DE CLÀUSULES.

En cas que qualsevol clàusula de les presents Condicions Generals sigui declarada nul·la, la resta es mantindran vigents i s'interpretaran tenint en compte la voluntat de les parts i la finalitat mateixa de les presents condicions.


POLÍTICA DE DEVOLUCIONS

1. EL PRODUCTE REBUT ÉS INCORRECTE, ESTEU DANYAT O DEFECTUÓS

La nostra Política de devolucions és senzilla. Quan rebi la seva comanda haurà inspeccionar ara per verificar que la comanda és correcte, sempre abans d'obrir i consumir els productes. Si ha rebut una comanda incorrecte, o els productes es troben danyats o defectuosos, si us plau accepti les nostres disculpes en primer lloc. Aquests casos són molt poc freqüents, tot i així, intentarem solucionar aquest problema el més aviat possible.
Per rebre el reemborsament o reemplaçament de productes, haurà de tornar la comanda o producte en les mateixes condicions en què el va rebre i, dins dels 30 dies següents al dia que el va rebre.

2. DRETS DEL CONSUMIDOR

La nostra Política de devolucions no afecta els seus drets com a consumidor.

3. QUÈ FER PER RETORNAR UN PRODUCTE

Contacti amb nosaltres, mitjançant trucada telefònica o via e-mail, facilitant el seu número de comanda, el producte o productes a retornar i la raó per la qual es realitza aquesta devolució. Li confirmarem la direcció a la qual haurà d'enviar la comanda en qüestió. Si us plau, empaqueti la comanda de manera segura i inclogui dins el paquet seu número de comanda, nom i adreça completa quan ens torni la comanda.
Qualsevol producte enviat de tornada és responsabilitat de l'usuari fins que arriba al nostre magatzem. Per això, assegureu-vos que retorna el producte usant un mètode d'enviament segur.
La nostra política de devolució s'aplica a les comandes realitzades directament a través de l'App Costadoro. Per això, si ha adquirit un producte en alguna de les nostres botigues de venda especialitzada i / o en distribuïdors de la nostra marca, si us plau, contacti amb la botiga directament per a la seva devolució.

4. COST D'ARTICLES RETORNATS

Només tornarem els costos d'enviament d'aquelles devolucions per comandes erronis, així com de productes que es trobin danyats o defectuosos.

5. QUEIXES I RECLAMACIONS

Si no està satisfet amb el mètode que hem aplicat per gestionar la seva devolució o reemplaçament de qualsevol producte, si us plau contacteu amb nosaltres estarem encantats de buscar solucions alternatives per resoldre qualsevol incident, agraint el contacte directe amb l'equip d'Atenció al Client a través dels següents vies: pedidos@cafecostadoro.com.

Passatge Can Polític, 17
08907 L'Hospitalet (Barcelona)
Tel. +34931631283
pedidos@cafecostadoro.com

Política de Cookies

Una "Cookie" és un petit arxiu que s’emmagatzema a l’ordinador de l’usuari i ens permet reconèixer-lo. El conjunt de "cookies" ens ajuda a millorar la qualitat del nostre web, permetent-nos controlar quines pàgines són útils per als nostres usuaris i quines no.

Les cookies són essencials per al funcionament d’internet, aportant innumerables avantatges en la prestació de serveis interactius, facilitant-li la navegació i operativitat del nostre lloc web. Tingui en compte que les cookies no poden espatllar el seu equip i que, a canvi, el fet que estiguin activades ens ajuda a identificar i resoldre els errors.

La informació que li proporcionem a continuació, l’ajudarà a comprendre els diferents tipus de cookies:

 • Cookies de sessió: són cookies temporals que romanen a l’arxiu de cookies del seu navegador fins al moment en què abandona el lloc web, pel que cap d’aquestes queda registrada al disc dur de l’usuari. La informació obtinguda per mitjà d’aquestes cookies, serveixen per analitzar pautes de trànsit al web. A la llarga, aquest fet ens permet proporcionar una millor experiència per a millorar el contingut i facilitant-ne el seu ús.
 • Cookies permanents: són emmagatzemades al disc dur i el nostre web les llegeix cada cop que vostè torna a visitar-lo. Aquestes cookies compten amb una data d’expiració determinada després de la qual deixarà de funcionar.
 • A continuació publiquem una relació de les principals cookies utilitzades al nostre Web, distingint:
 • Les cookies estrictament necessàries, com per exemple, aquelles que serveixen per a una correcta navegació o les que permeten realitzar serveis sol•licitats per l’usuari o cookies que serveixen per a garantir que el contingut del lloc web es carrega eficaçment.
 • Les cookies de tercers, com per exemple, les utilitzades per xarxes socials, o per complements externs de contingut.
 • Les cookies analítiques, compilen dades estadístiques de l’activitat amb propòsits de manteniment periòdic i amb l’objectiu de garantir el millor servei possible a l’usuari.

RELACIÓ I DESCRIPCIÓ DE LES COOKIES QUE UTILITZEM AL LLOC WEB:

La taula que publiquem a continuació recull, de manera esquematitzada, les cookies que utilitzem al nostre lloc web:

Cookie Nom Finalitat / Més informació Venciment
www.cafecostadoro.com      
Cookies google.com PREF L’ús de serveis de localització com Google Maps implica la instal·lació d’aquestes cookies 2 anys
  APISID S’utilitzen per a recordar preferències de l’usuari durant la seva navegació. 2 anys
  SAPISID   2 anys
  SSID També per al recompte, per part de google, del número d’usuaris que utilitzen els mapes. 2 anys
  NID Per a fer la publicitat més atractiva. 2 anys
  HSID, SID I per a proveir de mecanismes de seguretat que evitin l’accés no autoritzat a dades d’accés d’usuaris o la informació que aquests faciliten en formularis de contacto, p.ex. 2 anys
  T   10 anys

Garanties complementàries – Gestió de cookies:

Com a garantia complementària a les anteriorment descrites, el registre de les cookies podrà estar subjecte a la seva acceptació durant la instal•lació o posada al dia del navegador emprat. Aquesta acceptació pot en tot moment ser revocada mitjançant les opcions de configuració de continguts i privacitat disponibles.

Molts navegadors permeten activar un mode privat mitjançant el qual les cookies s’esborren sempre després de la seva visita. Depenent de cada navegador, aquest mode privat pot tenir diferents noms. A continuació trobarà una llista dels navegadors més comuns i els diferents noms que rep aquest “mode privat”:

Internet Explorer 8 i superior; InPrivate Safari 2 i superior; Navegació Privada.

Opera 10.5 i superior; Navegació Privada FireFox 3.5 i superior; Navegació Privada Google Chrome 10 i superior; Incògnit.

Important: Si us plau, llegeixi atentament la secció d’ajuda del seu navegador per a conèixer més sobre com activar el “mode privat”. Podrà seguir visitant la nostra pàgina web tot i tenir activat aquest “mode privat”, si bé la navegació per la pàgina web pot no ser òptima i algunes utilitats poden no funcionar correctament.