Venda i devolució

Condicions Generals de Contractació, venda i devolució.

Mitjançant aquest document s'estableixen les condicions generals de la relació contractual que té per objecte la compravenda dels productes oferts des de l'App Costadoro., I de la qual és propietària i titular CAFÈ COSTADORO BARCELONA, (en endavant, "CAFÈ COSTADORO BARCELONA") amb domicili social a la Passatge Can Polític, 17 08907 l'Hospitalet (Barcelona) i les persones físiques i / o jurídiques (en endavant, "CONTRACTANT") que manifestin la voluntat de contractar aquests serveis mitjançant la sol·licitud realitzada via Internet a través d' l'App Costadoro.

Les sol·licituds del CONTRACTANT constitueixen les condicions particulars a què van associades les presents condicions generals que el CONTRACTANT ha de necessàriament acceptar telemàticament amb caràcter previ a la compra del producte. Al CONTRACTANT se li exposen a través de l'App Costadoro les presents condicions, perquè les llegeixi, les imprimeixi, arxivi i accepti. Les presents condicions generals unides a la sol·licitud dels productes concrets realitzada pel CONTRACTANT impliquen la formalització del contracte de compravenda entre CAFÈ COSTADORO BARCELONA i el CONTRACTANT que afirma haver llegit, entès i acceptat les presents condicions. El CONTRACTANT sempre podrà consultar aquestes condicions generals a través de l'App Costadoro.

PRIMERA. LEGISLACIÓ APLICABLE.

Les presents Condicions Generals, estan subjectes al que disposa el Reial Decret Legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei General per la Defensa dels Consumidors i Usuaris i altres lleis complementàries, a la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal ia la Llei 34/2002 d'11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic.

SEGONA.- Objecte del contracte.

Per les presents Condicions Generals, CAFÈ COSTADORO BARCELONA es compromet a subministrar al CONTRACTANT els productes que aquest hagi sol·licitat a través de l'App Costadoro. a canvi d'un preu cert.
Mitjançant la compra dels productes disponibles a l'App de Costadoro el CONTRACTANT declara que:

Que és una persona major d'edat i amb capacitat per contractar.
Que ha llegit, comprès i que accepta les presents Condicions Generals de Contractació.

TERCERA. -ALTERACIÓ DE LES CONDICIONS GENERALS. CAFÈ COSTADORO BARCELONA es reserva el dret a modificar les presents Condicions Generals en qualsevol moment, sense necessitat de comunicar-ho prèviament al CONTRACTANT, que en qualsevol cas, és responsable de revisar-les com a requisit previ a la contractació de qualsevol servei disponible a través de l'App Costadoro .. en qualsevol cas, es consideraran com a vàlides i aplicables les Condicions Generals que estiguessin exposades a l'App Costadoro. en el moment que el CONTRACTANT compri els corresponents productes.

QUARTA.- DRETS I OBLIGACIONS DE CAFÈ COSTADORO BARCELONA.

4.1. Responsabilitat CAFÈ COSTADORO BARCELONA. En cap cas serà responsable en relació amb:

4.1.1. Els errors, retards en l'accés per part del CONTRACTANT a l'hora d'introduir les seves dades en el formulari de reserva o qualsevol anomalia que pugui sorgir quan aquestes incidències siguin degudes a problemes a la xarxa d'Internet, causes de cas fortuït o força major i qualsevol altra contingència imprevisible aliena a la bona fe de l'empresa. En tot cas, CAFÈ COSTADORO BARCELONA es compromet a solucionar els problemes que puguin sorgir i a oferir tot el suport necessari al CONTRACTANT per arribar a una solució ràpida i satisfactòria de la incidència.

4.1.2. Dels errors o danys produïts per un ús del servei ineficient i de mala fe per part del CONTRACTANT.

4.1.3. De la no operativitat o problemes en l'adreça de correu electrònic facilitada pel CONTRACTANT per a la tramesa de la confirmació de la comanda.

4.2 Exclusió del dret de desistiment:

D'acord amb el que estableix l'art. 103 D del Reial Decret Legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris i altres lleis complementàries, el dret de desistiment queda expressament exclòs en relació a aquells productes que puguin deteriorar-se o caducar amb rapidesa.

CINQUENA.- DRETS I OBLIGACIONS DEL CONTRACTANT.

5.1. Pagament.- El CONTRACTANT es compromet a abonar per avançat l'import pel producte efectivament sol·licitat en la quantia i forma següents:

5.1.1. Importe.- La remuneració pel producte efectivament sol·licitat pel CONTRACTANT, serà l'assenyalat en l'App Costadoro. i el que figuri en la sol·licitud concreta del CONTRACTANT en cada moment, sol·licituds que constituiran les condicions particulars de la comanda concreta. Els preus dels productes que apareixen a la App Costadoro. inclouen l'IVA, l'import del qual serà calculat en el moment de formalitzar la comanda, segons correspongui.

5.1.2. Formes de pagament.- El CONTRACTANT haurà d'abonar l'import corresponent a la seva comanda mitjançant:

Targeta de crèdit: introduint les seves dades en el TPV virtual existent a l'App Costadoro. Mitjançant l'acceptació d'aquest mitjà de pagament, el CONTRACTANT confirma estar autoritzat l'ús de la targeta utilitzada a aquest fi, sent el titular de la mateixa. Els pagaments amb targeta queden sotmesos al que estableix la Llei 16/2009, de 13 de novembre, de serveis de pagament, especialment a tot el relatiu a les ordres de pagament i a les condicions per a la seva revocació.
PayPal: per a això el CONTRACTANT manifesta tenir activa un compte amb aquest proveïdor de serveis de pagament, acceptant les condicions d'aquest servei.

SISENA.- RESPONSABILITAT.

6.1.- CAFÈ COSTADORO BARCELONA en cap cas serà responsable de:

6.1.1.- Les fallades i incidències que poguessin produir-se en les comunicacions, esborrat o transmissions incompletes de manera que no es garanteix que els serveis de l'App Costadoro estiguin constantment operatius.

6.1.2.- De la producció de qualsevol tipus de dany que el CONTRACTANT o tercers poguessin ocasionar en l'App Costadoro ..

6.2.- CAFÈ COSTADORO BARCELONA es reserva el dret a suspendre l'accés sense previ avís de forma discrecional i amb caràcter definitiu o temporal fins a l'assegurament de l'efectiva responsabilitat dels danys que poguessin produir-se.

Així mateix, CAFÈ COSTADORO BARCELONA col·laborarà i notificarà a l'autoritat competent aquestes incidències en el moment en què tingui coneixement fefaent que els danys ocasionats constitueixin qualsevol tipus d'activitat il·lícita.

SETENA.- DRETS D'AUTOR.

CAFÈ COSTADORO BARCELONA informa que els continguts propis, la programació i el disseny de l'App Costadoro. es troben plenament protegits pels drets d'autor, quedant expressament prohibida tota reproducció, comunicació, distribució i transformació dels referits elements protegits excepte consentiment exprés CAFÈ COSTADORO BARCELONA. CAFÈ COSTADORO BARCELONA pot establir links o hiperenllaços a articles o informacions de tercers citant sempre la font. El legítim titular dels drets d'autor d'aquestes informacions així incloses podrà sol·licitar en qualsevol moment l'eliminació de les referides referències.

VUITENA.- JURISDICCIÓ COMPETENT I LLEI APLICABLE.

Les presents condicions generals es regeixen per la legislació espanyola. Per determinar el lloc de celebració de la contractació a la qual se subjecten les presents Condicions Generals, s'estarà al que disposa l'article 29 de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic.

NOVENA NUL·LITAT DE CLÀUSULES.

En cas que qualsevol clàusula de les presents Condicions Generals sigui declarada nul·la, la resta es mantindran vigents i s'interpretaran tenint en compte la voluntat de les parts i la finalitat mateixa de les presents condicions.


POLÍTICA DE DEVOLUCIONS

1. EL PRODUCTE REBUT ÉS INCORRECTE, ESTEU DANYAT O DEFECTUÓS

La nostra Política de devolucions és senzilla. Quan rebi la seva comanda haurà inspeccionar ara per verificar que la comanda és correcte, sempre abans d'obrir i consumir els productes. Si ha rebut una comanda incorrecte, o els productes es troben danyats o defectuosos, si us plau accepti les nostres disculpes en primer lloc. Aquests casos són molt poc freqüents, tot i així, intentarem solucionar aquest problema el més aviat possible.
Per rebre el reemborsament o reemplaçament de productes, haurà de tornar la comanda o producte en les mateixes condicions en què el va rebre i, dins dels 30 dies següents al dia que el va rebre.

2. DRETS DEL CONSUMIDOR

La nostra Política de devolucions no afecta els seus drets com a consumidor.

3. QUÈ FER PER RETORNAR UN PRODUCTE

Contacti amb nosaltres, mitjançant trucada telefònica o via e-mail, facilitant el seu número de comanda, el producte o productes a retornar i la raó per la qual es realitza aquesta devolució. Li confirmarem la direcció a la qual haurà d'enviar la comanda en qüestió. Si us plau, empaqueti la comanda de manera segura i inclogui dins el paquet seu número de comanda, nom i adreça completa quan ens torni la comanda.
Qualsevol producte enviat de tornada és responsabilitat de l'usuari fins que arriba al nostre magatzem. Per això, assegureu-vos que retorna el producte usant un mètode d'enviament segur.
La nostra política de devolució s'aplica a les comandes realitzades directament a través de l'App Costadoro. Per això, si ha adquirit un producte en alguna de les nostres botigues de venda especialitzada i / o en distribuïdors de la nostra marca, si us plau, contacti amb la botiga directament per a la seva devolució.

4. COST D'ARTICLES RETORNATS

Només tornarem els costos d'enviament d'aquelles devolucions per comandes erronis, així com de productes que es trobin danyats o defectuosos.

5. QUEIXES I RECLAMACIONS

Si no està satisfet amb el mètode que hem aplicat per gestionar la seva devolució o reemplaçament de qualsevol producte, si us plau contacteu amb nosaltres estarem encantats de buscar solucions alternatives per resoldre qualsevol incident, agraint el contacte directe amb l'equip d'Atenció al Client a través dels següents vies: pedidos@cafecostadoro.com.

Passatge Can Polític, 17
08907 L'Hospitalet (Barcelona)
Tel. +34931631283
pedidos@cafecostadoro.com